Nejčastější pochybení škol ve vedení spisové služby

Přemíra administrativní zátěže škol způsobuje, že ne vždy zvládají naplňovat svoje povinnosti – které jim vyplývají z mnoha právních předpisů v různých oblastech jejich činnosti, jež se neustále novelizují nebo jsou vydávány nové – v takovém rozsahu, aby byly veškeré procesy po právní stránce v pořádku. Výsledkem je v lepším případě povrchní znalost, bohužel někdy i neznalost správných postupů v širokém spektru povinností. Jednou … Číst více

Správní řízení

■ Postavení správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby Postavení správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby mají: Působnost správních úřadů Uvedené subjekty mají postavení správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby z titulu zřízení specializovaného nebo bezpečnostního archivu. Působnost správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají pouze u sebe a ve svých resortech, nikoliv navenek. … Číst více

Správní delikty

Vybírání a vymáhání pokut V řízení o přestupcích se postupuje podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Pokuty vybírá a vymáhá místně příslušný územní celní úřad, a to v souladu se zákonem č. 444/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 531/1992 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Při vybírání a vymáhání uložených pokut se postupuje podle zákona … Číst více

Kontrola výkonu spisové služby u původce

Dohled na výkon spisové služby podle ZA Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů (ZA), ukládá provádění dohledu – nikoliv přímo kontroly – na výkon spisové služby: Vnitřní kontrola výkonu spisové služby Původce může provádět vnitřní kontrolu výkonu spisové služby přímo či nepřímo v rámci vlastních kontrolních mechanismů, například interního auditu. Nedostatky v řádné správě dokumentů mohou být odhaleny při … Číst více

Kontrola

■ Legislativní podmínky kontroly Kontrola původců Kontrolu původců ve věcech archivnictví a výkonu spisové služby provádějí: Při své činnosti postupují v souladu s kontrolním řádem. Ten upravuje obecné podmínky provádění kontroly (formální podobu kontroly) a stanoví její základní pravidla. Zákon stanovuje: Kontrolní orgán Kontrolovaná osoba Veřejné archivy se při provádění kontroly řídí ust. § 1 odst. 1 kontrolního řádu, který upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.