Evidence dokumentů

Veřejnoprávní původce eviduje dokumenty v základní evidenční pomůcce. Základní evidenční pomůckou spisové služby vykonávané v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je elektronický systém spisové služby. Základní evidenční pomůckou spisové služby vykonávané v listinné podobě je podací deník; podací deník je kniha vytvořená ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená názvem veřejnoprávního původce, pro … Číst více

Vedení jmenných rejstříků od 24. července 2021

Rejstříky představují základní nástroj užívaný k organizaci a vyhledávání informací. Slouží zejména k systematickému zpracování informací, jejich organizaci a vyhledávání podle fyzických, podnikajících fyzických či právnických osob. Jmenné rejstříky obsahují důvěryhodné, správné a ověřené údaje, které každá organizace potřebuje při příjmu, evidenci, vyřizování a odesílání dokumentů, a to o fyzických i právnických osobách. V rejstříku se vždy uchovávají tzv. klíče a odkazy: Klíčem jsou určité lexikální jednotky – například jméno + příjmení … Číst více

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Přestože Česká republika patřila mezi první země Evropy, jež do svého právního řádu zakotvily institut elektronického podpisu (a sice zákonem č. 227/2000 Sb. z 29. 6. 2000), možnosti elektronické komunikace se ve veřejné správě příliš nevyužívaly. Skutečný průlom v elektronické komunikaci ve smyslu praktického využití znamenala novela zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, přijatá v návaznosti na přijetí zákona č. 227/2000 Sb.: Umožnila totiž realizovat podání … Číst více

Autorizovaná konverze

Technický problém S nástupem dokumentů v elektronické podobě vyvstaly dva základní problémy. První z nich je problém technický. V několika bodech se dá vyjádřit takto: 1. Běžná rizika uchovávání informací: 2. Rizika, jimž čelí elektronické dokumenty při dlouhodobém uložení: Právní otázky Druhý problém – otázky právní, které je třeba při práci s elektronickými dokumenty řešit – s výše uvedenými řádky přímo souvisí. Mezi hlavní … Číst více

Praktický průvodce zabezpečením důvěryhodnosti dokumentů v digitální podobě v průběhu celého jejich životního cyklu

Důvěryhodnost dokumentu Chceme­-li se zabývat důvěryhodností dokumentů v digitální podobě, musíme si nejprve zopakovat a upřesnit, co se pod pojmem „dokument“ rozumí. Dokument je definován v zákoně č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AZ“), v § 2 písm. e): Dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena … Číst více

Úředně ověřený elektronický podpis

V Českém právním řádu existují případy, kdy potřebujeme pro provedení určitého úkonu vyšší jistotu identifikace jednající osoby, než poskytuje potvrzení jejím podpisem. Tehdy je vyžadován úředně ověřený podpis, který roli podpisu rozšiřuje o identifikaci jednající osoby založenou na údajích uvedených v ověřovací doložce (viz např. § 12 zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování) a stvrzených podpisem úřední osoby nadané zákonem k provedení zmíněného úkonu. Daný proces úředního ověření vlastnoručního podpisu … Číst více

Právo na osvědčení digitálního úkonu

Povinnost, uložená orgánu veřejné moci (dále také jen „OVM“) v § 5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby (dále také jen „ZPDS“ či „zákon“), se vztahuje výhradně k aplikační podpoře realizace digitálních služeb, respektive jejích jednotlivých úkonů, evidovaných v tzv. katalogu služeb. Jde o souhrn údajů vedených v základním registru agend orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností (dále jen … Číst více

Elektronické pečetě z IT pohledu

Definice elektronických pečetí Elektronická pečeť je z pohledu legislativy definována v čl. 3 nařízení eIDAS (viz níže) jako „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena s cílem zaručit jejich původ a integritu“. V reálném světě si pod tím můžeme představit následující: Prostředky asymetrické kryptografie Elektronické pečetě, stejně jako elektronické podpisy se vytvářejí pomocí prostředků asymetrické kryptografie. Využívají se … Číst více

Nařízení eIDAS: konec přechodného období po 19. září 2018

EIDAS „Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market“ a český akceptační právní předpis zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.