Aktuální novinky v datových schránkách

Příspěvek se zabývá aktuálními změnami, které proběhly v datových stránkách za poslední dva roky. Zaměřuje se zejména na praktické dopady těchto změn z pohledu veřejnoprávních uživatelů datových schránek. Zároveň jsou v textu zmíněny přetrvávající otázky, jež i za těch téměř 15 let provozu datových schránek nejsou úplně jednoznačně vyřešeny. Ohlédnutí za téměř 15 roky vývoje datových schránek Datové … Číst více

Spisový řád pro školy

Spisový řád je vnitřní předpis … (uvede se název školy / školského zařízení), který stanovuje pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení. Nedílnou součástí spisového řádu je spisový a skartační plán. Tento spisový řád je závazný pro všechny zaměstnance školy / školského zařízení. Spisová služba se vykonává v listinné podobě… v elektronické podobě v elektronickém systému … Číst více

Zákon o právu na digitální služby

Návrh zákona o právu na digitální služby (ZPDS) měl tak vý raznou podporu napříč politickými stranami jako žádný jiný návrh zákona v posledních letech. V Poslanecké sněmovně byl schválen výraznou většinou hlasů, zvedlo pro něj ruku 163 ze 167 přítomných poslanců. Jde přitom o výsledek aktivity iniciativy 202020, za kterou stojí ICT Unie i další profesní a zaměstnavatelská sdružení a asociace. Původní … Číst více

Elektronizace pracovněprávních dokumentů

Personální oddělení každé společnosti je obvykle zahlceno množstvím papírů a složek. Skladované dokumenty pak často vyžadují několik skříní, či dokonce vlastní místnost. Přestože se ve stále více oblastech papírové složky postupně nahrazují elektronickými, v oblasti lidských zdrojů nadále vede papír. Aktuální situace související s pandemií nemoci covid-19 ovšem přinesla nutnost elektronizaci značně uspíšit i v případě lidských zdrojů. Je vůbec možné, … Číst více

Zákon o zpracování osobních údajů a spisová služba

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (ZZOÚ), nabyl účinnosti 24. 4. 2019. Je významný z toho důvodu, že zpracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se zpracování osobních údajů a ruší jako celek zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Role nového zákona je však odlišná, než jsme byli zvyklí u jeho předchůdce, který představoval svébytnou normu upravující zpracování osobních údajů. Abychom pochopili úlohu ZZOÚ … Číst více

Novinky v legislativě s dopadem na veřejný sektor

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru Dne 19. 12. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 539/2020 Sb., o ně kterých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS­-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů. Na jeho základě mohou zaměstnavatelé odložit například plánovaná pravidelně se opakující pracovněprávní školení pro výkon práce určená v ustanovení jiných právních předpisů … Číst více

Zákon o utajovaných skutečnostech a spisová služba

Uvedená právní norma je řešena v zákoně č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. K 1. lednu 2018 vstoupil v platnost zákon č. 256/2017 Sb., kterým se zákon č. 412/2005 Sb. mění. Technické požadavky na spisovou službu Efektivní správu dokumentů a správný výkon spisové služby ovlivňuje celá řada faktorů. Jsou to zejména lidé, kteří se na tomto výkonu podílejí. Neméně důležité … Číst více

Zákon o registru smluv a jeho dopad na spisovou službu

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), který ukládá stanoveným osobám povinnost uveřejňovat nově uzavřené smlouvy prostřednictvím registru smluv, pokud se neuplatňuje některá z výjimek. Prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je podle § 2, odst. 1 tohoto zákona: Problematické oblasti … Číst více

Vedení spisové služby v souladu s aktuální legislativou

Místo úvodu malá úvaha Pokud hledáte na následujících řádcích nějakou definici, chvíli počkejte. Cílem této publikace je samozřejmě sdělit pokud možno v maximální míře vše podstatné, co se v tomto segmentu lidského konání již událo a aktuálně děje. Místo toho si dovolím několik otázek. Pokud na některé z nich odpovíte kladně nebo budete mít pocit, že pocházejí přímo z nitra … Číst více

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.