Novela zákona o veřejných zakázkách

Ve Sbírce zákonů byla zveřejněna novela zákona o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., dále jen „ZZVZ“). Novela nabude účinnosti 16. července 2023, tedy 30 dnů po její publikaci. Jedná se o desátou změnu ZZVZ, ale první komplexní novelizaci.

Cílem novely je odstranit nedostatky při převodu unijních směrnic o zadávání, které upozornila Evropská komise. Dále dochází ke zpřesnění některých ustanovení zákona a provádění změn, které sníží administrativní zátěž pro zadavatele i dodavatele. Novela také odstraňuje nepřiměřenou přísnost některých pravidel, vyjasňuje výkladové nejasnosti a odstraňuje legislativně-technické nedostatky v textu ZZVZ. Nicméně nezavádí zásadní koncepční změny v procesu zadávání a nepřináší nová práva a povinnosti.

Novela se také dotkla části týkající se ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele, konkrétně podávání a vyřizování námitek u zadavatele a dozoru nad postupy zadavatelů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Zadavatel bude nyní mít možnost stanovit v zadávací dokumentaci, že námitky proti ní lze podat nejpozději 72 hodin před koncem lhůty pro podání nabídek. Stejně platí pro postup v soutěži o návrh. Tím se zajistí dostatečný čas pro zadavatele, aby v reakci na námitky provedl změny nebo doplnění zadávací dokumentace nebo soutěžních podmínek.

Nově byla také doplněna zákonná úprava podávání námitek týkajících se zadávání veřejných zakázek na základě rámcových dohod a dynamického nákupního systému. Možnost podání námitek proti obsahu výzvy k podání nabídek bude omezena koncem lhůty pro podání nabídek v souvislosti s těmito speciálními postupy.

Po zavedení dynamického nákupního systému bude možné podat námitky proti zadávacím podmínkám do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domněl

ém porušení ZZVZ. Novela také přináší jasnější vysvětlení některých kontroverzních otázek týkajících se tzv. blokačních lhůt. Nově je stanoveno, že blokační lhůtu spouštějí pouze námitky podané včas.

Novela usnadňuje zadavatelům plnění povinnosti odeslat dokumentaci o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh Úřadu. Zadavatel může jednoduše splnit tuto povinnost tím, že zajistí přístup k těmto dokumentům a souvisejícím informacím Úřadu prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje, pokud je taková funkcionalita v tomto nástroji dostupná. Pokud zadavatel využije tuto možnost, bude také povinen zajistit přístup k těmto dokumentům ve stejném rozsahu i soudu, pokud bude podána žaloba proti rozhodnutí Úřadu.

Jednou z významných změn je, že Úřad již nebude vyřizovat podněty k zahájení správního řízení, které podal stěžovatel, pokud nezaplatil kauce. Toto pravidlo se snaží částečně omezit zneužívání podání bez platného důvodu a zároveň neomezovat oprávněná práva dodavatelů. Novela také explicitně stanoví, že pro výpočet kauce se jako nabídková cena považuje i cena uvedená v předběžné nabídce (např. v jednacím řízení s uveřejněním, řízení o inovačním partnerství).

Vyžádat vzor mohou pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.

Dotazy v poradně mohou pokládat pouze předplatitelé. Pokud už předplatitelem jste, prosíme, přihlaste se.